Privacyverklaring

Bij het verlenen van onze diensten verwerkt Pluiming Coaching uw persoonsgegevens. Om u te informeren hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan hebben wij deze privacyverklaring opgesteld.

Contactgegevens
De persoonsgegevens worden verwerkt door:
Pluiming Coaching, KvK nummer 65505298
Adres: Hofmeesterij 105, 6852 NC Huissen
Telefoon: 06-21604984
Mail: info@pluimingcoaching.nl

Het gebruik van persoonsgegevens door Pluiming Coaching
Pluiming Coaching verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u ons verstrekt via e-mail, telefoon en tijdens de coaching. Daarnaast kunnen wij soms uw persoonsgegevens verkrijgen bij aanmelding via uw werkgever.

Persoonsgegevens

Pluiming Coaching verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:
• NAW-gegevens
• Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers
• Geboortedatum en -plaats
• Geslacht
• Gegevens betreffende uw dienstverband of arbeidsverleden
• Gemaakte opdrachten
• CV
• Gegevens in een plan van aanpak (coachingsvragen, methodiek)
• Notities van wat we in de coaching bespreken

Doeleinden
Pluiming Coaching verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden zoals:
• Het onderhouden van contact
• Het bieden van begeleiding op maat
• Het verrichten van administratieve handelingen, zoals planning
• Het verzorgen van een workshop of cursus
• Facturering
• Incidenteel rapporteren en analyseren voor verantwoording aan opdrachtgevers en de verbetering van de dienstverlening
• Het incidenteel op de hoogte kunnen houden van relevante waardevolle ontwikkelingen en het geven van relevante tips, ook na het afronden van de coaching
• Het kunnen voeren van geschillen
• Nakomen van wettelijke verplichtingen

Grondslagen
Wij verwerken bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan de overeenkomst met u, dan wel te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld verplichtingen op basis van het sociale zekerheidsrecht.
Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd.

Verstrekking aan derden
In het kader van onze dienstverlening kan Pluiming Coaching persoonsgegevens uitwisselen. Pluiming Coaching kan voor de hiervoor genoemde doeleinden gebruik maken van diensten van derden, zoals de IT-leveranciers van onze website en onze systemen, testbureaus of incidenteel ingeschakelde ZZP-ers. Deze derden mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden.
Tot slot kunnen uw persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer Pluiming Coaching aan een wettelijke verplichting moet voldoen.

Bewaartermijn
Pluiming Coaching zal uw persoonsgegevens niet langer verwerken en bewaren dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. De bewaartermijn is twee jaar. Bepaalde gegevens moeten wel langer bewaard worden, omdat Pluiming Coaching zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

Beveiliging gegevens
Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom zijn passende beveiligingsmaatregelen genomen.

Cookies
Op de website worden alleen functionele cookies gebruikt om de online dienstverlening te verbeteren. Via cookies worden uw IP-adres en de systeeminformatie van uw apparaat verwerkt.

Uw rechten
U heeft het recht om Pluiming Coaching een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen of te verwijderen.

Ook kunt u Pluiming Coaching verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens.

Voor vragen en opmerkingen over deze privacyverklaring kunt u altijd contact opnemen via info@pluimingcoaching.nl

Wijzigingen privacyverklaring
Pluiming Coaching behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient daarom aanbeveling om deze privacyverklaring regelmatig na te kijken, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte blijft. De meest actuele versie kan altijd via de website worden geraadpleegd.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 23-05-2018.

Top